Grzejniki promieniujące cz.3

Każdy system ogrzewania podłogowego musi być objęty badaniami techniczno-cieplnymi. Ich celem jest ustalenie zależności pomiędzy wydajnością grzejną i maksymalną temperaturą powierzchni podłogi (ℑpmax) oraz różnicy pomiędzy średnią temperaturą czynnika grzewczego a temperaturą powietrza w pomieszczeniu —> Δℑg = 0,5(t1+t2) – ti. Wyniki takich doświadczeń przedstawiane są na wykresach noszących nazwę rodziny charakterystyk. Przykładem jest wykres przedstawiony na rysunku.

Charakterystyka podłogi grzejnej (przykład). Oznaczenia: 1 — charakterystyka bazowa, 2 -charakterystyka normalna, 3 – krzywe graniczne.

W lewej części wykresu umieszczono zależność oddawanego ciepła od różnicy maksymalnej temperatury podłogi i temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym, będącej tzw. charakterystyką bazową systemu ogrzewania podłogowego. Prawa część rysunku ilustruje związek między ilością oddawanego ciepła a różnicą pomiędzy średnią temperaturą czynnika grzejnego a temperaturą powietrza (Δℑg). Zależność ta nosi nazwę charakterystyki normalnej omawianego systemu. Badania wykonuje się zazwyczaj dwuetapowo. Pierwszy z etapów dotyczy pomiarów wykonywanych bez umieszczania na podłodze wykładzin. W ich wyniku powstają obie charakterystyki (bazowa i normalna). Drugi etap obejmuje badania z uwzględnieniem oporów cieplnych wykładzin (lub dywanów). Są one podstawą do określenia t/w. krzywych granicznych, które są opracowane przy założeniu zmiany temperatury podłogi w granicach +29-35°C, Linia koloru niebieskiego odpowiada więc oporowi cieplnemu samej podłogi i jej temperaturze np. +29°C, zaś linia koloru czerwonego uwzględnia opór materiału przykrywającego podłogę i temperaturę podłogi np. +35°C. Na położenie linii umieszczonych wpływ mają głównie parametry wody grzejnej oraz rozstaw przewodów grzejnych. Przy stałej temperaturze podłogi wraz ze wzrostem rozstawu wzrastają różnice pomiędzy temperaturami wody grzejnej i zmniejsza się przepływ ciepła do pomieszczenia. Powyższy wykres ma charakter ogólny. Ogrzewania ścienne, stropowe i podłogowe przedstawione zostaną w dalszej części opracowania.