Dopływ świeżego powietrza – Warunki budowlane

Dopływ świeżego powietrzaPalenisko znajdujące się w pomieszczeniu mieszkalnym musi w zasadzie dysponować własnym otworem powietrznym. Służy on do uzupełniania odprowadzanego na zewnątrz przez komin powietrza do spalania i zapobiega tym samym powstaniu podciśnienia w pomieszczeniu. Zalecane jest, aby do izby mieszkalnej, w której ustawiony jest piec palny zużywający powietrze, istniała możliwość dopływu 1.6 m³ powietrza na 1 godzinę i 1 kW mocy …

Układ pomieszczeń w domach jednorodzinnych energooszczędnych

W rozwiązaniach układu pomieszczeń domów jednorodzinnych najistotniejszą rolę odgrywają związki funkcjonale, wielkość i przydatność pomieszczeń dla danej funkcji, w mniejszym stopniu kompozycja i względy estetyczne. W niewielkim stopniu uzależniano usytuowanie pomieszczeń od stron świata, a z pewnością żadnej roli nie odgrywały czynniki „energetyczne”.
Architekci od dawna, zwłaszcza w erze uprzemysłowienia (tanich tradycyjnych nośników energii) zostali zwolnieni z rozpatrywania problemów energetycznych. …

Magazynowanie energii cieplnej w systemach biernych

tmpbb4f-1Dla złagodzenia wahań temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i zmagazynowania nadmiaru ciepła na noc i kilka kolejnych dni stosuje się w systemach biernych różnego typu magazyny. Gromadzenie ciepła na zasadzie zwiększania temperatury lub ciepła utajonego ma miejsce przy wykorzystaniu tradycyjnych i udoskonalonych elementów struktury budynku, ściany Trombe’a i jej modyfikacji, a także zasobników niezależnych od struktury budynku. Ma ono charakter krótkoterminowy.…

Jak dobrać piec kaflowy

Gdy myślimy o piecu kaflowym nasuwają się nam takie skojarzenia jak ciepło, przytulność. atmosfera pokoju mieszkalnego, trzaskające drewno lub otwarty ogień. Kto myśli wtedy o kryjącej się za tym technice. A jednak problemy ekonomiczne, ekologiczne i związane ze sposobem przekazania ciepła do pomieszczenia odgrywają dzisiaj coraz ważniejszą rolę. W zależności od typu pieca kaflowego pojawiają się tu pewne różnice. Żadnych …

Kształtki szamotowe

Przy budowie pieca kaflowego stosowane są materiały szamotowe o tak zwanej ‚jakości garncarskiej’. Surowcami są przeważnie surowy szamot, glina, kaolin i sjenit. W zależności od proporcji mieszaniny, kształtka szamotowa może przy wypalaniu przyjmować zabarwienie czerwonawe lub żółtawe. Kształtki stosowane do budowy pieców kaflowych powinny cechować się możliwie małym wydłużeniem przy podgrzewaniu. Wytwarzanie kształtek szamotowych rozpoczyna się od formowania w specjalnych …

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany z pustaków ceramicznych

Ścianę zewnętrzną budynku mieszkalnego zbudowano z pustaków ceramicznych, grubości 36 cm, których gęstość objętościowa wynosi 1800 kg/m3. Od wewnątrz naniesiono na ścianę warstwę tynku z zaprawy wapienno-gipsowej grubości 1,5 cm. Tynk zewnętrzny grubości 2 cm wykonano z zaprawy cementowo-wapiennej. Proszę obliczyć wartość współczynnika k dla tej ściany zewnętrznej oraz określić izolacyjność cieplną. Niezbędne dane do obliczeń:
Współczynnik przewodzenia ciepła dla …