JAKOŚĆ OGRZANEGO POWIETRZA W POMIESZCZENIU

JAKOŚĆ OGRZANEGO POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Racjonalne ogrzewanie polega nie tylko na utrzymaniu odpowiedniej i jednakowej temperatury w całym mieszkaniu, lecz również na tym, aby ogrzane powietrze nie zawierało składników szkodliwych dla zdrowia. Dlatego też wśród urządzeń gospodarczych i sanitarnych w mieszkaniu wysuwają się na pierwszy plan urządzenia zapewniające ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia. Te dwa czynniki muszą zapewnić nie tylko pożądaną temperaturę, ale utrzymanie odpowiedniego dla zdrowia, pod względem składników, powietrza. Przy dużym zanieczyszczeniu powietrza, jakie występuje w miastach i większych osiedlach oraz zakładach przemysłowych, wietrzenie ma ogromne znaczenie. Źle przewietrzane budynki są narażone na zawilgocenie, a co za tym idzie na szybkie gnicie ciał organicznych wchodzących w skład materiałów budowlanych. Nawet maszyny pracujące w zakurzonym powietrzu lub wilgoci prędko się niszczą. Przedmioty sztuki, jak obrazy, tkaniny itp. muszą być odpowiednio przechowywane, aby nie ulegały zniszczeniu. Różne artykuły gastronomiczne np. ciasta, wyroby mięsne itp., jak również wyroby bawełniane dla utrzymania w dobrym stanie wymagają określonej wilgotności, składu i temperatury powietrza.

Jak wiadomo, powietrze oprócz tlenu i azotu zawiera inne składniki, z których para wodna występuje w mniejszej lub większej ilości. Ilość pary wodnej, jaką powietrze może pochłonąć, wzrasta wraz z wzrostem temperatury powietrza. Dlatego też powietrze nagrzewając się pochłania parę wodną z organizmów żywych i przedmiotów, które znajdują się w jego sferze. Na tym polega zjawisko suszenia. U ludzi objawia się to wysychaniem błon śluzowych, u roślin więdnięciem, zaś meble w zbyt suchym powietrzu pękają i paczą się.

Powietrze, którym oddychamy i uważamy za czyste, zawsze zawiera dużo kurzu. Możemy to zaobserwować w wąskim promieniu słońca, które pada przez okno. Cząsteczki kurzu są przeważnie pochodzenia organicznego.

Cząsteczki kurzu, nagrzewając się stają się bardziej suche i jeszcze bardziej lotne, a przy temperaturze urządzeń ogrzewających sięgającej ponad 80 °C zaczynają się już przypalać. Świadczą o tym najwyraźniej czarne smugi na ścianie nad grzejnikami centralnego ogrzewania. Lekkie, lotne cząsteczki kurzu rozgrzane aż do spalania, zanieczyszczają powietrze. Jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia: powoduje bóle głowy, uczucie znużenia, często nawet poważniejsze schorzenie. O ile więc powierzchnia pieca ogrzewa się za bardzo (ponad 80°C), to w krótkim czasie powietrze w pokoju staje się zanieczyszczone, a przez to niezdrowe.

Dlatego to problem ogrzewania wiąże się tak ściśle z wentylacją. Można osiągnąć taką samą temperaturę powietrza w pokoju przy małym stało-palnym piecyku silnie nagrzewającym się, jak również przy większym piecu nagrzanym do dopuszczalnych granic, tj. do temperatury niższej od temperatury przypalania kurzu. Pod względem zdrowotnym powietrze nagrzewane przez piece będzie jednak lepsze, ponieważ nie będzie w nim cząstek przypalonego kurzu.

Klimat Polski wymaga ogrzewania mieszkań w okresie około 200 dni w roku. Obszar Polski dzielimy na 5 stref klimatycznych, przy czym w zależności od najniższych temperatur zewnętrznych obliczamy odpowiednio straty ciepła w pomieszczeniu. Dla naszych warunków odpowiednie są piece mieszkaniowe, które nagrzewają się równomiernie, nie przekraczają dopuszczalnej temperatury i utrzymują długo ciepło. Dlatego dobrze zbudowany piec kaflowy jest najbardziej wskazanym sposobem ogrzewania lokalnego pomieszczeń mieszkalnych.