TEMPERATURA POWIETRZA W POMIESZCZENIU

TEMPERATURA POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Rozpatrując bliżej znaczenie higienicznego ogrzewania należy uwzględnić utratę ciepła przez człowieka, zależną od wysiłku dokonywanego podczas pracy. Około 90% ciepła z powierzchni swej skóry oddaje człowiek otoczeniu przez promieniowanie, konwekcję i parowanie, reszta ciepła zostaje oddana przez organy oddechowe.

Powietrze zimne w dotknięciu z przedmiotami cieplejszymi zabiera od nich ciepło, nagrzewa się, staje się lżejsze od otoczenia i przez to unosi się do góry, ustępując miejsca innemu nie ogrzanemu. Z kolei zaś ciepłe powietrze w dotknięciu z zimnymi przedmiotami oddaje swoje ciepło, staje się cięższe i opada na dół. Takie samoczynne krążenie powietrza lub wody (na przykład w centralnym ogrzewaniu wodnym) odbywa się na zasadzie siły ciążenia czyli grawitacji. Między ilością ciepła pochłanianego przez ciało ludzkie, a ilością ciepła oddawanego otoczeniu dzięki samoregulującym właściwościom organizmu utrzymuje się równowaga, wynikiem której jest przeciętna wewnętrzna temperatura ciała człowieka wynosząca około 37 °C. Zbyt wysokie, jak też zbyt niskie temperatury otoczenia wpływają ujemnie na normalną temperaturę człowieka i powodują w jego organizmie zaburzenia, co jest dowodem konieczności odpowiedniego doboru temperatury powietrza otaczającego człowieka. Wobec tego, że oddawanie ciepła przez ciało człowieka oraz wyparowywanie wody z organizmu ludzkiego zależne jest od temperatury i prędkości ruchu otaczającego powietrza i jego wilgotności, czynniki te mają decydujący wpływ na samopoczucie człowieka. Temperatura powietrza o normalnej wilgotności wynoszącego od 30 do 60% dla ludzi o trybie życia mało ruchliwym musi być wyższa, niż dla ludzi pracujących fizycznie. Temperatura zaś powietrza powinna być tym wyższa, im niższa jest temperatura powierzchni otaczających przegród. Temperatura powietrza powinna być możliwie jednakowa we wszystkich punktach ogrzewanego pomieszczenia i ulegać niewielkim wahaniom w ciągu doby.

Wymagane temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i użytku ogólnego podane są w tablicy, na podstawie polskiej normy budowlanej.

Tablica podaje temperatury wymagane dla różnych pomieszczeń, które w nowym budownictwie miejskim są już przeważnie ogrzewane przez centralne ogrzewanie. Jednak bardzo wiele budynków ma jeszcze piece, które podlegają remontom i przestawieniu. W wielu przypadkach, zwłaszcza na wsi, w pomieszczeniach ogólnego użytku są nadal stosowane piece.