WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY NA KONSTRUKCJĘ PIECA

WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY NA KONSTRUKCJĘ PIECA

Elementy składowe pieca jak cegły i kafle w czasie nagrzewania i stygnięcia ulegają rozszerzaniu się lub kurczeniu. W celu umożliwienia ruchu elementów przy zmianach temperatury konieczne są odpowiednie luzy między elementami zwane dylatacjami. Rolą tych dylatacji spełniają poziome i pionowe spoiny. Jak już wyżej wspomniano do budowy pieców stosowane są materiały ogniotrwałe.

Do materiałów ogniotrwałych zaliczamy te, które są odporne na zniszczenie przez bezpośredni kontakt z ogniem i nie miękną poniżej temperatury 1580°C. Taką cechę materiałów uzyskuje się przez wypalanie wyrobów ceramicznych w bardzo wysokich temperaturach, zależnych od przeznaczenia wypalanego materiału. Herman Seger wynalazł swego czasu stożki wyrabiane z mieszaniny różnych składników. W zależności od rodzaju i proporcji tych składników zmienia się temperatura topnienia stożka. Oznaczane są one numerami od 22 do 42, odpowiadającymi temperaturom w granicach 600-2000 °C. W celu oznaczenia temperatury w piecu wstawia się kilka stożków oznaczonych kolejnymi numerami. W zależności od tego, który ze stożków przechyli się, określa się wysokość temperatury w piecu, przy której mięknie badany materiał ogniotrwały.