Grzejniki z rur stalowych cz.3

Przy braku możliwości podłączenia grzejnika do instalacji grzewczej stosować można podobne grzejniki zaopatrzone w grzałki elektryczne. Przykładem jest grupa grzejników łazienkowych typu Zehnder, których wybrane typy przedstawiono na poniższych rysunkach

Mocowanie i zasilanie grzejników typu Zehnder-Toga II (wymiary w mm), Oznaczenia: Z – zasilanie, P – powrót, EL – sieć elektryczna

Grzejniki typu Toga II wykonane są z rur o przekroju w kształcie litery D. Na rysunku przedstawiono szczegóły mocowania i zasilania omawianych grzejników, a w tabeli zestawiono wybrane ich dane.

Dane techniczne grzejników drabinkowych typu Zendher -Toga II

Dostępna jest duża liczba ich odmian. W celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła grzejników rurowych dokonuje się ich ożebrowania. Ożebrowanie to może być wykonane z taśmy płaskiej (tzw. bednarki), gładkiej lub pofałdowanej, albo z pojedynczych krążków (jak to miało miejsce w stosowanych dawniej stalowych rurach ożebrowanych). Głównym warunkiem uzyskania pożądanego wzrostu wymiany ciepła jest zapewnienie dobrego kontaktu rur z żebrami i częste czyszczenie powierzchni międzyżebrowych. Grzejniki te można podzielić w zależności od liczby ustawionych przewodów na jedno- (GŻ-1), dwu- (GŻ-2), trzy- (GŻ-3) i czterorzędowe (GŻ-4), zaś w zależności od długości części ożebrowanych wyróżnić można 11 typów.

Dane techniczne grzejnika GŻ-2 (wymiary w mm), Oznaczenia: 1 – usztywnienie BI 65x8x220,2 – króciec przyłączny

Na rysunku przedstawiono schemat grzejnika GŻ-2 wraz z charakterystycznymi wymiarami. Grzejniki GŻ tworzone są z rur gładkich (0 76×3 mm), z żebrami okrągłymi lub prostokątnymi. Podobnie jak dla grzejników z przewodów gładkich, również i dla grzejników z rur ożebrowanych możliwe jest uproszczone określenie współczynnika przenikania ciepła.  Współczynnik a ma wartość zmienną od 1,0 (dla grzejnika z jednym rzędem), poprzez 0,94 (z dwoma rzędami) do 0,91 (z trzema lub czterema rzędami). W tabeli zestawiono wydajności cieplne grzejników ożebrowanych taśmą stalową.

Wydajności cieplne wybranych grzejników ożebrowanych GŻ