Grzejniki z rur stalowych cz.1

Grzejniki z rur stalowych

Grzejniki rurowe są wykonane z poziomych lub pionowych, gładkich lub ożebrowanych rur, przez które przepływa czynnik grzejny.

Na rysunku zestawiono wartości współczynników przenikania ciepła dla wybranych średnic poziomych rur (tworzących takie grzejniki) w zależności od temperatury czynnika grzejnego. Określono je, przy założeniu że całe powierzchnie przewodów mają możliwość swobodnej wymiany ciepła z powietrzem. Średnie wartości tych współczynników wahają się pomiędzy 10 a 15 W/m²K. W przypadku położenia kilku rur w grupie wartość współczynnika Ug należy przyjmować tak jak dla pojedynczego przewodu o średnicy równej sumie ich średnic. Dla przewodów pionowych współczynnik przenikania ciepła ma taką samą wartość jak dla pojedynczej rury poziomej o średnicy około 200 mm. W celu uzyskania charakterystyki cieplnej przewodów gładkich można się posłużyć zależnością określającą zmianę współczynnika przenikania ciepła w funkcji zmian różnic temperatur.

Przykład grzejnika parowego z rur stalowych. Oznaczenia: 1 – przewód zasilający parowy z zaworem, 2 – rury pionowe (kolektory), 3 – rury poziome, 4 – zaślepka, 5 – przewód powrotny (spływ kondensatu) z odwadniaczem

Grzejniki te wykonane mogą być w postaci registrów, pionów grzejnych (rzadko obecnie stosowanych), grzejników drabinkowych lub wężownic grzejnych, mocowanych na przegrodach za pomocą specjalnych uchwytów i wsporników. Główne zalety omawianych grzejników to łatwość utrzymywania czystości powierzchni grzejnych, dobre warunki do przekazywania ciepła, a także wysoka odporność na ciśnienia (10-12 bar).